Členství

Členem Spolku se může stát každá fyzická nebo právnická osoba dle podmínek uvedených v článku III. stanov spolku. Spolek sdružuje zejména české a kurdské ekonomické subjekty a fyzické osoby, je tedy smíšenou komorou. Členství (členská práva a povinnosti) ve Spolku je vázáno na osobu člena. Nelze jej převést a nepřechází děděním. Výkon členství nesmí být přenechán jiné osobě. Členy spolku jsou řádní členové, čestní členové a aspiranti na členství.

Zájemce o členství ve Spolku zašle přihlášku k rukám Předsedy Spolku. Po doručení žádosti o členství Předseda Spolku rozhodne o tom, zda zájemci přidělí funkci aspiranta na členství. V případě kladného rozhodnutí současně stanoví aspirantskou lhůtu. Tato lhůta činí 4 roky od okamžiku doručení přihlášky. Aspirantskou lhůtu lze zkrátit, popř. její zbytek prominout za předpokladu, že aspirant se po dobu aspirantské lhůty zásadním způsobem zasadil o rozvoj a přínos Spolku. Po uplynutí aspirantské lhůty Předseda Spolku rozhodne o tom, zda se aspirant na členství osvědčil, tj. že jeho činnost či jednání bylo přínosem pro činnost Spolku.

Spolek vede seznam členů a provádí v něm zápisy a výmazy skutečností, které se týkají členství jednotlivých členů. Účelem vedení seznamu je přehled o členství a o právních vztazích členů ke Spolku. Seznam není veřejný.